Նախահաշիվ

               Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ  Ի  Վ
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ  «Քասախի Ռ.Գևորգյանի անվ. N1 միջն.դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի
 2019թ. դրամական միջոցների հոսքերի
հազ.դրամ
Հոդվածի անվանումը Հոդված I եռամսյակ կիսամյակ 9 ամիս տարեկան
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 2081.5 2081.5 2081.5 2081.5
II Ընդամենը դրամական միջոցների ներհոսքեր, այդ թվում՝ 17992.3 40015.0 63495.2 94728.0
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 17992.3 40015.0 63495.2 94728.0
1.1 Տարրական ընդհանուր կրթություն 6158.1 14080.3 21869.4 33286.8
1.2 Հիմնական ընդհանուր կրթություն 8409.8 18103.3 29434.4 44120.1
1.3 Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 2515.1 5648.8 8701.4 11877.9
1.4 Նախադպրոցական կրթություն
1.5 Ներառական կրթության գծով 909.3 2182.6 3490.0 5259.2
1,5,1 Տարրական ընդհանուր կրթություն 545.6 1296.9 2082.6 3155.5
1,5,2 Հիմնական ընդհանուր կրթություն 363.7 885.7 1407.4 2103.7
1.6 Հատուկ կրթության գծով 0.0 0.0 0.0 0.0
1,6,1 Տարրական ընդհանուր կրթություն
1,6,2 Հիմնական ընդհանուր կրթություն
1.7 Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0.0 0.0 0.0 184.0
1,7,1 Հիմնական ընդհանուր կրթություն 142.2
1,7,2 Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 41.8
2 Վճարովի ծառայություններից
3 Նախասիրական ուսուցումից
4 Ուսումնական պրակտիկայից
5 Վարձակալությունից
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից
7 Դրամաշնորհից /նվիրատվություն/
8 Համայնքի կողմից տրված դրամաշնորհ
9 Ֆինանսական օգնությունից
10 Դեբիտորական պարտքերից
11 Բանկի տոկոսից
12 Այլ ներհոսքեր՝, որից 0.0 0.0 0.0 0.0
12.1
III Ընդամենը դրամական միջոցների արտահոսքեր՝ այդ թվում, 20073.8 42096.5 65576.7 96809.5
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 18278.8 40301.5 62441.7 92090.0
1 Աշխատավարձի և հավելավճարների գծով, որից՝ 4110 13452.4 33779.5 52750.0 80000.0
1.1 Աշխատողների աշխատավարձերի և հավելավճարների գծով 4111 13452.4 33779.5 52750.0 80000.0
1.2 պարգևատրումների, դրամական խրախուսումների և հատուկ վճարների գծով 4112
2 Շարունակական ծախսերի գծով, որից` 4210 3344.0 4560.0 4630.7 5575.0
2.1 գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսերի գծով 4211
2.2 էներգետիկ ծառայությունների գծով 4212 3200.0 4300.0 4320.0 5250.0
2.3 կոմունալ ծառայությունների գծով 4213 144.0 235.0 285.7 300.0
2.4 կապի ծառայությունների գծով 4214 0.0 25.0 25.0 25.0
2.5 ապահովագրական ծախսերի գծով 4215
2.6 գույքի և սարքավորումների վարձակալության գծով 4216
3 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերի գծով,
որից`
4220 100.0 100.0 100.0 160.0
3.1 Ներքին գործուղումների գծով 4221 100.0 100.0 100.0 160.0
4 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերման գծով, որից՝ 4230 258.4 330.0 476.0 844.4
4.1 վարչական ծառայությունների գծով 4231
4.2 համակարգչային ծառայությունների գծով 4232 50.0 100.0 176.0 286.0
4.3 աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների գծով 4233
4.4 տեղեկատվական ծառայությունների գծով 4234 28.4 50.0 50.0 58.4
4.5 կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով 4236
4.6 ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով 4239 180.0 180.0 250.0 500.0
5 Այլ մասնագիտական ծառայությունների գծով, որից՝ 4240 43.4 43.4 43.4 125.1
5.1 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով 4241 43.4 43.4 43.4 125.1
5,1,1 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով
5,1,2 Գույքագրման և վերագնահատման գծով
5,1,3 Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով 60.0
5,1,4 Կաթսայատան սպասարկման գծով 43.4 43.4 43.4 65.1
6 Ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով, որից 4250 0.0 0.0 1980.0 2180.0
6.1 շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4251 0.0 0.0 1980.0 1980.0
6.2 մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4252 0.0 0.0 0.0 200.0
6.3
7 Նյութերի /ապրանքներ/ ձեռքբերման գծով, որից 4260 971.1 1370.1 2310.1 2850.0
7.1 գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 314.5 413.5 463.5 950.0
7.2 գյուղատնտեսական ապրանքներ 4262
7.3 վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների զարգացման) 4263
7.4 առողջապահական և լաբորատոր նյութեր 4266
7.5 կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 4267 656.6 956.6 1756.6 1800.0
7.6 հատուկ նպատակային այլ նյութեր 4269 0.0 0.0 90.0 100.0
8 Հարկերի, պարտադիր վճարների և տույժերի գծով, որից՝ 4820 83.0 92.0 125.0 145.0
8.1 շահութահարկի գծով 4822 3.0 12.0 15.0 25.0
8.2 ԱԱՀ-ի գծով 4822
8.3 չփոխհատուցվող հարկերի գծով 4822
8.4 Պարտադիր վճարների գծով 4823 80.0 80.0 110.0 120.0
9 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով 26.5 26.5 26.5 26.5
10 Այլ արտահոսքերի գծով 4637 184.0
բ) Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով, այդ թվում՝ 5000 1795.0 1795.0 3135.0 4719.5
1 Մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերման գծով,
այդ թվում՝
5120 1795.0 1795.0 3135.0 4469.5
1.1 Այլ վարչական գույք և սարքավորումներ 5122 1695.0 1695.0 3035.0 4019.5
1.2 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 5129 100.0 100.0 100.0 450.0
1.3
1.4 հիմնական միջոցների հիմնանորոգման ծառ
2 Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում 5111
3 Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112
4 Շենքերի և շինությունների հիմնական վերանորոգում 5113
5 Ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում 5132
6 Աճեցվող հիմնական միջոցներ 5131 0.0 0.0 0.0 250.0
7 Նախագծահետազոտական ծախսերի գծով 5134
գ) կուտակված հավելուրդի մնացորդի օգտագործում, այդ թվում 0.0 0.0 0.0 0.0
IV Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին 0.0 0.0 0.0 0.0
ՏՆՕՐԵՆ՝
/անուն, ազգանուն/
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ՝
Կ.Տ Կ.Տ /անուն, ազգանուն/

2019թ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախնական տարբերակ

                      Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ  Ի  Վ
«Քասախի №1 միջն.դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
 2019թ. եկամուտների ու ծախսերի/նախնական/
Հոդվածի անվանումը Տարեսկզբին հաստատված բյուջե I եռամսյակ կիսամյակ 9 ամիս տարեկան
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին
II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 96000,0
Տարրական ընդհանուր կրթություն 33700,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 45500,0
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 10800,0
Նախադպրոցական կրթություն
1,1 ներառական կրթության գծով 6000,0
Տարրական ընդհանուր կրթություն 3000,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 3000,0
1,2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն
2 Վճարովի ծառայություններից
3 Նախասիրական ուսուցումից
4 Ուսումնական պրակտիկայից
5 Վարձակալությունից
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից
7 Դրամաշնորհից
8 Ֆինանսական օգնությունից
9 Դեբիտորական պարտքերից
10 Բանկի տոկոսից
14 Այլ մուտքերից
Ընդամենը հասույթներ 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում, 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 91900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 80000,0
1,1 ներառական կրթության հաստիքների գծով 4200,0
1,2 պարգևատրման գծով
2 Ջեռուցման գծով 4700,0
3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 800,0
4 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 80,0
5 Աղբահանության գծով 12,0
6 Ախտաբանության գծով 60,0
7 Կապի գծով, այդ թվում` 40,0
7,1 բաժանորդային վճար 0,0
7,2 րոպեավճար
7,3 ինտերնետ կապ 40,0
8 Պահակային պահպանության գծով
9 Բանկային ծառայության գծով 5,0
10 Տնտեսական ապրանքների գծով 700,0
11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 400,0
12 Արագամաշ առարկաների գծով
13 Ուսումնական նյութերի գծով 30,0
14 Սննդի գծով 900,0
15 Ներքին գուծուղումների գծով 80,0
Տրանսպորտային ծախսերի գծով 20,0
16 Ընթացիկ վերանորոգման գծով/ծառայություններ/ 990,0
17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով/շին.վերանորոգման նյութեր/ 990,0
18 Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով 60,0
19 Կաթսայատան սպասարկման գծով 66,0
20 կաթսայատան վերանորոգման գծով 0,0
21 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով
22 Համակարգչային սպասարկման գծով 160,0
Ծրագրային սպասարկման գծով 110,0
23 էլ․ստորագրության գծով 6,0
24 Հայտարարությունների գծով 48,0
25 Բաժանորդագրության գծով 11,0
26 Վերապատրաստման գծով
27 Վերագնահատման գծով 0,0
28 Կայքի սպասարկման գծով
29 Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման գծով
30 Դեղորայք 15,0
31 բուժանյութեր 0,0
33 Այլ  բնույթի ծառայություներ 200,0
35 Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում՝ 17,0
33,1 շահութահարկի գծով
33,2 ԱԱՀ-ի գծով
33,3 չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով 17,0
35 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով 1400,0
36 Այլ ելքերի գծով
բ) կապիտալ, այդ թվում՝ 4100,0
1 Հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝ 3800,0
1,1 աշակերտական գույք 980,0
կահույք 380,0
1,2 արտադրա-տնտեսական գույք 250,0
1,3 համակարգչային տեխնիկա 990,0
լաբորատոր սարքավորումներ 900,0
1,4 մեքենա-սարքավորումներ 200,0
1,5 սպորտային գույք 100,0
1,6 գրականություն
1,7 Աճեցվող հիմնական միջոցներ 0,0
2 Հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգում, այդ թվում՝ 300,0
2,1 ամրացված գույքի (շենք)
2,2 հիմնական միջոցի/կահույքի/ 300,0
2,3 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գծով
գ) Հավելուրդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
Ընդամենը ծախսեր 96000,0

Նախահաշիվ — 2018թ.