Հաշվետվություններ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հաշվետվություն

Սոց. փաթ. 2017թ.

I — XII դդ., սովորողների, շաբաթական ժամաքանակների և կիս. դասաժամերի վերաբերյալ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

Տարիֆ. 2016-2017թթ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈԻԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(01.01.2016թ. —01.01.2017թ. ժամանակահատվածի համար)