Հանրային քննարկում

2020թ եկա,ուտների և ծախսերի նախահաշվի նախնական տարբերակ

                    Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ  Ի  Վ
«Քասախի №1 միջն.դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
 2020թ. եկամուտների ու ծախսերի/նախնական/
Հոդվածի անվանումը Տարեսկզբին հաստատված բյուջե I եռամսյակ կիսամյակ 9 ամիս տարեկան
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին
II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 103155.00 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 103155.00
Տարրական ընդհանուր կրթություն 37500.00
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 47500.00
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 12155.00
Նախադպրոցական կրթություն
1,1 ներառական կրթության գծով 6000.00
Տարրական ընդհանուր կրթություն 3000,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 3000,0
1,2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն
2 Վճարովի ծառայություններից
3 Նախասիրական ուսուցումից
4 Ուսումնական պրակտիկայից
5 Վարձակալությունից
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից
7 Դրամաշնորհից
8 Ֆինանսական օգնությունից
9 Դեբիտորական պարտքերից
10 Բանկի տոկոսից
14 Այլ մուտքերից
Ընդամենը հասույթներ 98000.00 0,0 0,0 0,0 0,0
III Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում, 103155.00 0,0 0,0 0,0 0,0
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 86000.00
1,1 ներառական կրթության հաստիքների գծով 4800.00
1,2 պարգևատրման գծով
2 Ջեռուցման գծով 4700.00
3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 800.00
4 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 80.00
5 Աղբահանության գծով 12.00
6 Ախտաբանության գծով 60.00
7 Կապի գծով, այդ թվում` 40.00
7,1 բաժանորդային վճար
7,2 րոպեավճար
7,3 ինտերնետ կապ 40.00
8 Պահակային պահպանության գծով
9 Բանկային ծառայության գծով
10 Տնտեսական ապրանքների գծով 990.00
11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 700.00
12 Արագամաշ առարկաների գծով
13 Ուսումնական նյութերի գծով
14 Սննդի գծով 900.00
15 Ներքին գուծուղումների գծով 150.00
Տրանսպորտային ծախսերի գծով 101.00
16 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 3000.00
17
18 Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով 60.00
19 Կաթսայատան սպասարկման գծով 66.00
20
21 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով
22 Համակարգչային սպասարկման գծով 150.00
Ծրագրային սպասարկման գծով 110.00
23 էլ․ստորագրության գծով 6.00
24 Հայտարարությունների գծով 60.00
25 Բաժանորդագրության գծով 80.00
26 Վերապատրաստման գծով 35.00
27 Վերագնահատման գծով
28 Կայքի սպասարկման գծով
29 Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման գծով 205.00
30 Հատուկ նպատակային նյութեր 150.00
31 բուժանյութեր
33 Այլ  բնույթի ծառայություներ 450.00
35 Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում՝ 30.00
33,1 շահութահարկի գծով
33,2 ԱԱՀ-ի գծով
33,3 չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով
35 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով
36 Այլ ելքերի գծով
բ) կապիտալ, այդ թվում՝
1 Հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝ 4220.00
1,1 աշակերտական գույք 980.00
կահույք 400.00
1,2 արտադրա-տնտեսական գույք 300.00
1,3 համակարգչային տեխնիկա 990.00
լաբորատոր սարքավորումներ 450.00
1,4 մեքենա-սարքավորումներ 500.00
1,5 սպորտային գույք 100.00
1,6 գրականություն
1,7 Աճեցվող հիմնական միջոցներ
2 Հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգում, այդ թվում՝
2,1 ամրացված գույքի (շենք)
2,2 հիմնական միջոցի/կահույքի/ 500.00
2,3 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գծով
գ) Հավելուրդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
Ընդամենը ծախսեր 103155.00

2019թ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախնական տարբերակ

                      Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ  Ի  Վ
«Քասախի №1 միջն.դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
 2019թ. եկամուտների ու ծախսերի/նախնական/
Հոդվածի անվանումը Տարեսկզբին հաստատված բյուջե I եռամսյակ կիսամյակ 9 ամիս տարեկան
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին
II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 96000,0
Տարրական ընդհանուր կրթություն 33700,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 45500,0
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 10800,0
Նախադպրոցական կրթություն
1,1 ներառական կրթության գծով 6000,0
Տարրական ընդհանուր կրթություն 3000,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 3000,0
1,2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն
2 Վճարովի ծառայություններից
3 Նախասիրական ուսուցումից
4 Ուսումնական պրակտիկայից
5 Վարձակալությունից
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից
7 Դրամաշնորհից
8 Ֆինանսական օգնությունից
9 Դեբիտորական պարտքերից
10 Բանկի տոկոսից
14 Այլ մուտքերից
Ընդամենը հասույթներ 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում, 96000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 91900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 80000,0
1,1 ներառական կրթության հաստիքների գծով 4200,0
1,2 պարգևատրման գծով
2 Ջեռուցման գծով 4700,0
3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 800,0
4 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 80,0
5 Աղբահանության գծով 12,0
6 Ախտաբանության գծով 60,0
7 Կապի գծով, այդ թվում` 40,0
7,1 բաժանորդային վճար 0,0
7,2 րոպեավճար
7,3 ինտերնետ կապ 40,0
8 Պահակային պահպանության գծով
9 Բանկային ծառայության գծով 5,0
10 Տնտեսական ապրանքների գծով 700,0
11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 400,0
12 Արագամաշ առարկաների գծով
13 Ուսումնական նյութերի գծով 30,0
14 Սննդի գծով 900,0
15 Ներքին գուծուղումների գծով 80,0
Տրանսպորտային ծախսերի գծով 20,0
16 Ընթացիկ վերանորոգման գծով/ծառայություններ/ 990,0
17 Ընթացիկ վերանորոգման գծով/շին.վերանորոգման նյութեր/ 990,0
18 Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով 60,0
19 Կաթսայատան սպասարկման գծով 66,0
20 կաթսայատան վերանորոգման գծով 0,0
21 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով
22 Համակարգչային սպասարկման գծով 160,0
Ծրագրային սպասարկման գծով 110,0
23 էլ․ստորագրության գծով 6,0
24 Հայտարարությունների գծով 48,0
25 Բաժանորդագրության գծով 11,0
26 Վերապատրաստման գծով
27 Վերագնահատման գծով 0,0
28 Կայքի սպասարկման գծով
29 Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման գծով
30 Դեղորայք 15,0
31 բուժանյութեր 0,0
33 Այլ  բնույթի ծառայություներ 200,0
35 Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում՝ 17,0
33,1 շահութահարկի գծով
33,2 ԱԱՀ-ի գծով
33,3 չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով 17,0
35 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով 1400,0
36 Այլ ելքերի գծով
բ) կապիտալ, այդ թվում՝ 4100,0
1 Հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝ 3800,0
1,1 աշակերտական գույք 980,0
կահույք 380,0
1,2 արտադրա-տնտեսական գույք 250,0
1,3 համակարգչային տեխնիկա 990,0
լաբորատոր սարքավորումներ 900,0
1,4 մեքենա-սարքավորումներ 200,0
1,5 սպորտային գույք 100,0
1,6 գրականություն
1,7 Աճեցվող հիմնական միջոցներ 0,0
2 Հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգում, այդ թվում՝ 300,0
2,1 ամրացված գույքի (շենք)
2,2 հիմնական միջոցի/կահույքի/ 300,0
2,3 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գծով
գ) Հավելուրդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
Ընդամենը ծախսեր 96000,0