Թափուր աշխատատեղեր

haytar11.03.2020

haytar12.11.2019թ. 1 դրույք լաբորանտ

23.10.2019Թ ֆիզկուլտուրայի ուսւոցչի թափուր տեղի մրցույթ hajtar

11.09.2019թ.

Հայտարարվում է մրցույթ՝ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Դասվար/14 դասաժամ/,Ռ.լեզու /22 դասաժամ/ Ֆիզկուլտուրա                                          /22 դասաժամ/ և Ֆիզիկա/22,5 դասաժամ/ առարկաների  ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում է

2.Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝«Հանրակրթության մասին»ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4.Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի,հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),

6.Մեկ լուսանկար՝3X4 չափի,

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2019թ․ հոկտեմբերի 8-ը ներառյալ,ամեն օր՝ժամը  10:00-ից 15:00-ը,բացի շաբաթ,կիրակի և տոնական օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 11ին ժամը 14:00-ին,Կոտայքի մարզի Քասախի  Ռ․Գևորգյանի անվան N1 միջնակարգ դպրոցում:

Հասցե՝ գ.Քասախ,Ս.Ջալալյան 1:

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝094.91-16-02 հեռախոսահամարով:

haytararutun

haytar      հայտարարություն 25.04.2019թ

Թափուր աշխատեղեր

25.02.2019թ.

Հայտարարվում է մրցույթ՝ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  Ֆիզկուլտուրա /12 դասաժամ/ և Ֆիզիկա առարկաների /16.5 դասաժամ/ ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում է

2.Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝«Հանրակրթության մասին»ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4.Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի,հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),

6.Մեկ լուսանկար՝3X4 չափի,

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2019թ․ մարտի 27-ը ներառյալ,ամեն օր՝ժամը 10:00-ից 15:00-ը,բացի շաբաթ,կիրակի և տոնական օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա մարտի 29-ին ժամը 11:00-ին,Կոտայքի մարզի Քասախի  Ռ․Գևորգյանի անվան N1 միջնակարգ դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝094.91-16-02 հեռախոսահամարով:

 

 

23.01.2019 թ.

Հայտարարվում է մրցույթ՝ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ-ի  Ֆիզկուլտուրա  առարկայի /12 դասաժամ/ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում էև

2.Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝«Հանրակրթության մասին»ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4.Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղըզբաղեցնելուհամարմասնագիտականգիտելիքներին և աշխատանքայինունակություններիններկայացվողպահանջներիբավարարումըհաստատողփաստաթղթերի,հավաստագրերիպատճենները(դրանցառկայությանդեպքում),

6.Մեկ լուսանկար՝3X4 չափի,

7.Այլ պետություններիքաղաքացիները՝ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունք,

8.ՀՀ արականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինգրքույկ:

Փաստաթղթերիպատճեններըպետք է ներկայացնելբնօրինակներիհետ:

Փաստաթղթերնընդունվումենսույնհայտարարությանհրապարակմանօրվանիցմինչև 2019թ․փետրվարի20-ը ներառյալ,ամենօր՝ժամը 10:00-ից 15:00-ը,բացի շաբաթ,կիրակի և տոնականօրերից:

Փաստաթղթերիընդունումըկանցկացվի՝ըստկարգի:

Մրցույթըտեղիկունենափետրվարի22-ին ժամը14:00-ին,ԿոտայքիմարզիՔասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N1 միջնակարգդպրոցում:

Տեղեկություններիհամար զանգահարել՝094.91-16-02 հեռախոսահամարով:

 

 

 

29.10.2018թ.

Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի /պատմության /10.5 դասաժամ/ թափուր տեղի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում է

2.Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4.Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի,հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),

6.Մեկ լուսանկար ՝3X4 չափի,

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2018թ․ նոյեմբերի 30-ը ներառյալ,ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը,բացի շաբաթ,կիրակի և տոնական օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 5-ին ժամը 14:00-ին,Կոտայքի մարզի Քասախի  Ռ․Գևորգյանի անվան N1 միջնակարգ դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝094.91-16-02 հեռախոսահամարով:

 

07.09.2018թ.

Հայտարարվում է մրցույթ՝ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի /15  դասաժամ, /պատմության /10.5 դասաժամ/ և ռ․լեզու / 21 դասաժամ/ թափուր տեղի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝գրավոր և բանավոր՝ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝նշելով այն աշխատատեղը,որին հավակնում էև

2.Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝«Հանրակրթության մասին»ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3.Անձնագրի պատճենը,

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի,հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),

6.Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8.ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2018թ․ հոկտեմբերի 10-ը ներառյալ,ամեն օր՝ժամը 10:00-ից 15:00-ը,բացի շաբաթ,կիրակի և տոնական օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին ժամը 14:00-ին,Կոտայքի մարզի Քասախի  Ռ․Գևորգյանի անվան N1 միջնակարգ դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝094.91-16-02 հեռախոսահամարով:

 

haytararutyun

Թափուր աշխատատեղեր

21․08․2017

  • 1 դրույք գրադարանավարի

03․09․2018

  • 1 դրույք օպերատորի
  • 27.08.2018
  • ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քասախի Ռ․Գևորգյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է սոց. մանկավարժ՝ 0.5 դրույքով: