Եռամսյակային հաշվետվություններ

2019tarekan

2019թ III եռամսյակի դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ                                                                                                                                                                                      (01.01. 2019թ.01.10. 2019թ. ժամանակահատվածի համար)
Քասախի    Ռ.Գևորգյանի անվ. N1 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ծրագրային ցուցանիշներ Հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի ցուցանիշներ շեղում
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 2081.5 2081.5 0.0
II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 63495.2 63246.1 249.1
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 0069 63495.2 63232.1 263.1
Տարրական ընդհանուր կրթություն 21869.4 21869.1 0.3
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 29434.4 29434.0 0.4
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 8701.4 8700.9 0.5
Նախադպրոցական կրթություն 0.0
1.1 ներառական կրթության գծով 3490.0 3228.1 261.9
Տարրական ընդհանուր կրթություն 2082.6 1820.7 261.9
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 1407.4 1407.4 0.0
1.2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0.0 0.0 0.0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 0.0
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 0.0
2 Վճարովի ծառայություններից 0.0
3 Նախասիրական ուսուցումից 0.0
4 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0
5 Վարձակալությունից 0066 11.0 -11.0
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից 0.0
7 Դրամաշնորհից 0.0
8 Ֆինանսական օգնությունից 0.0
9 Դեբիտորական պարտքերից 0.0
10 Բանկի տոկոսից 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 Այլ մուտքերից 0066 3.0
Ընդամենը հասույթներ 65576.7 65327.6
III Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում, 65576.7 60586.0 4990.7
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 62441.7 58813.2 3628.5
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 4110 52770.0 50728.3 2041.7
1.1 Աշխատողների աշխատավարձերի և հավելավճարների գծով 4111 52770.0 50728.3 2041.7
1.2 պարգևատրման գծով 4112 0.0
2 Շարունակական  ծախսերի գծով, որից՝ 4210 4637.2 4151.7
2.1 գործառնական և բանկային ծառայությունների գծով 4211
2.2 էներգետիկ ծառայությունների գծով 4212 4320.0 4044.9 275.1
Ջեռուցման ծախսեր 3600.0 3401.9 198.1
էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսեր 720.0 643.0 77.0
2.3 կոմունալ ծառայությունների գծով 4213 292.2 106.8 185.4
2.3.1 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 228.0 71.8 156.2
2.3.2 Աղտաբանության գծով 48.7 35.0 13.7
7 Կապի գծով, այդ թվում` 4214 25.0 0.0 25.0
7.1 բաժանորդային վճար 0.0 0.0 0.0
7.2 րոպեավճար 0.0
7.3 ինտերնետ կապ 0.0 0.0 0.0
3 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերի գծով, որից՝ 4220 100.0 96.8 3.2
3.1 Ներքին գործուղումների գծով 4221 100.0 96.8 3.2
4 պայմանագրային ծառ.ձեռք բերման գծով, որից՝ 4230 476.0 292.0 184.0
4.1 համակարգչային ծառայությունների գծով 4232 176.0 8.0 168.0
4.2 տեղեկատվական ծառայությունների գծով 4234 50.0 34.4 15.6
4.6 ընդհանուր բնույթի ծառ.գծով 4239 250.0 249.6 0.4
5 Այլ մասնագիտական ծառ գծով, որից՝ 4241 43.4 24.0 19.4
6 Ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով, որից՝ 4250 1980.0 1903.9 76.1
6.1 շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4251 1980.0 1903.9 76.1
6.2 մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4252 0.0 0.0
7 Նութերի/ապրանքների/ ձեռք բերման գծով, որից՝ 4260 2310.1 1602.2
7.1 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 463.5 440.7
7.2 գյուղատնտեսական ապրանքներ 4262 0.0
7.5 կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 4267 1756.6 1093.5 663.1
7.4 Հատուկ նպատակային նյութեր 4269 90.0 68.0 22.0
8 Հարկերի, պարտադիր վճարների և տույժերի գծով, որից՝ 4820 125.0 14.3 110.7
8.1 շահութահարկի գծով 4822 15.0 1.3 13.7
8.2 ԱԱՀ-ի գծով 4822 0.0
8.3 չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով 4822 0.0
8.4 պարտադիր վճարների գծով 4823 110.0 13.0 97.0
34 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով 0.0 0.0
35 Այլ արտահոսքերի գծով 4637 0.0 0.0
բ) Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով, այդ թվում 5000 3135.0 1772.8 1362.2
1 մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝ 5120 3135.0 1772.8 1362.2
1.1 այլ վարչական սարքավորումներ 5122 3035.0 1679.8 1355.2
1.2 Այլ մեքենա սարքավորումներ 5129 100.0 93.0 7.0
6 Աճեցվող հիմնական միջոցներ 5131 0.0 0.0
IV Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին 4741.6
Ընդամենը ծախսեր
Գլխավոր ֆինանսիստ՝ ________________  Ք.Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ՝_________________ Ս.Զաքարյան
Կ.Տ. <<01>>հոկտեմբերի2019թ.

 

Հավելված 12.04.2019թ խորհրդի նիստի արձանագրության 3-րդ կետի
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ                                                                                                                                                                                      (01.01. 2019թ.01 07. 2019թ. ժամանակահատվածի համար)
Քասախի    Ռ.Գևորգյանի անվ. N1 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ծրագրային ցուցանիշներ Հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի ցուցանիշներ շեղում
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 2081.5 2081.5 0.0
II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 40015.0 40021.3 -6.3
1 Սուբսիդիայից, որից՝ 0069 40015.0 40013.9 1.1
Տարրական ընդհանուր կրթություն 14080.3 14080.1 0.2
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 18103.3 18102.9 0.4
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 5648.8 5648.3 0.5
Նախադպրոցական կրթություն 0.0
1.1 ներառական կրթության գծով 2182.6 2182.6 0.0
Տարրական ընդհանուր կրթություն 1296.9 1296.9 0.0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 885.7 885.7 0.0
1.2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 0.0 0.0 0.0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 0.0
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 0.0
2 Վճարովի ծառայություններից 0.0
3 Նախասիրական ուսուցումից 0.0
4 Ուսումնական պրակտիկայից 0.0
5 Վարձակալությունից 0066 4.4 -4.4
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից 0.0
7 Դրամաշնորհից 0.0
8 Ֆինանսական օգնությունից 0.0
9 Դեբիտորական պարտքերից 0.0
10 Բանկի տոկոսից 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 Այլ մուտքերից 0066 3.0
Ընդամենը հասույթներ 42096.5 42102.8
III Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում, 44076.2 39202.7 4873.5
ա) ընթացիկ, այդ թվում՝ 42281.2 39202.7 3078.5
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 4110 33799.5 32517.4 1282.1
1.1 Աշխատողների աշխատավարձերի և հավելավճարների գծով 4111 33799.5 32517.4 1282.1
1.2 պարգևատրման գծով 4112 0.0
2 Շարունակական  ծախսերի գծով, որից՝ 4210 4566.5 4036.3
2.1 գործառնական և բանկային ծառայությունների գծով 4211
2.2 էներգետիկ ծառայությունների գծով 4212 4300.0 3969.8 330.2
Ջեռուցման ծախսեր 3402.0
էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսեր 567.8
2.3 կոմունալ ծառայությունների գծով 4213 241.5 66.5 175.0
2.3.1 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 41.5
2.3.2 Աղտաբանության գծով 25.0
7 Կապի գծով, այդ թվում` 4214 25.0 0.0 25.0
7.1 բաժանորդային վճար 0.0 0.0 0.0
7.2 րոպեավճար 0.0
7.3 ինտերնետ կապ 0.0 0.0 0.0
3 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսերի գծով, որից՝ 4220 100.0 57.2 42.8
3.1 Ներքին գործուղումների գծով 4221 100.0 57.2 42.8
4 պայմանագրային ծառ.ձեռք բերման գծով, որից՝ 4230 330.0 69.0 261.0
4.1 համակարգչային ծառայությունների գծով 4232 100.0 8.0 92.0
4.2 տեղեկատվական ծառայությունների գծով 4234 50.0 28.4 21.6
4.6 ընդհանուր բնույթի ծառ.գծով 4239 180.0 32.6 147.4
5 Այլ մասնագիտական ծառ գծով, որից՝ 4240 43.4 24.0 19.4
6 Ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով, որից՝ 4250 0.0 0.0 0.0
6.1 շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4251 0.0 0.0 0.0
6.2 մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 4252 0.0 0.0
7 Նութերի/ապրանքների/ ձեռք բերման գծով, որից՝ 4260 1459.9 1015.5
7.1 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 413.5 196.2
7.2 գյուղատնտեսական ապրանքներ 4262 0.0
7.5 կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 4267 1046.4 819.3 227.1
7.4 Հատուկ նպատակային նյութեր 4269 0.0 0.0 0.0
8 Հարկերի, պարտադիր վճարների և տույժերի գծով, որից՝ 4820 92.0 6.3 85.7
8.1 շահութահարկի գծով 4822 12.0 0.0 12.0
8.2 ԱԱՀ-ի գծով 4822 0.0
8.3 չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով 4822 1.3 -1.3
8.4 պարտադիր վճարների գծով 4823 80.0 5.0 75.0
34 Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով 0.0 0.0
35 Այլ արտահոսքերի գծով 4637 0.0 0.0
բ) Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով, այդ թվում 5000 1795.0 1477.0 318.0
1 մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝ 5120 1795.0 1477.0 318.0
1.1 այլ վարչական սարքավորումներ 5122 1695.0 1477.0 218.0
1.2 Այլ մեքենա սարքավորումներ 5129 100.0 0.0 100.0
6 Աճեցվող հիմնական միջոցներ 5131 0.0 0.0
IV Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին 2900.1
Ընդամենը ծախսեր
Գլխավոր ֆինանսիստ՝ ________________  Ք.Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ՝_________________ Ս.Զաքարյան
Կ.Տ. <<01>>հուլիսի2019թ.

2019թ Iեռամսյակ դրամական հոսքերի և սոց փաթեթի հաշվետվություններ

ardir

2018 տարեկան դրամական հոսքեր

QASAKH1 SOC patet 12 amis (1)

2018թ III եռամսյակի հաշվետվություններ

2018 III erams tcragir

2018թ III erams byuj tsaxs ev partq

Հավելված N 1
Ձև N 1
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի
2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104-Ն
հրամանի
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
                             ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
                                                                                          (ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ)
                                                                 (01. 01. 2018թ. —  01.10. 2018թ. ժամանակահատվածի համար)
Պետական կառավարման լիազորված մարմնի անվանումը     ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
Համակարգի բոլոր ՊՈԱԿ-ների գծով ամփոփ (ընդգծել)
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անվանումը   ՔԱՍԱԽԻ Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ ԱՆՎ.N1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ
հազ. դրամ
No ՊՈԱԿ­ի անվանումը Դրամական միջոցների տարեսկզբի (հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի) մնացորդը ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ա յ դ   թ վ ու մ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ ա յ դ   թ վ ու մ`
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄԱՑ  ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ /այդ թվում` ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ/ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I եռամսյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը I կիսամյակի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Ինն ամսվա ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը Տարեկան ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 Քասախի Ռ.Գևորգյանի անվ. № 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 5043,1 22446,3 42758,7 65045,7 0.0 17400,2 37709,6 59996,6 3 6 6 5043,1 5043,1 5043,1 16379,1 36778,3 55095,0 0,0 12547,8 30912,8 48501,1 3831,3 5865,5 6593,9
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
. . .
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը
01 հոկտեմբեր 2018 թ. ԳԼԽԱՎՈՐ ՖԻՆԱՆՍԻՍՏ ___________ Ք.Սարգսյան
(ստորագրություն)
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ___________ Ս.Զաքարյան
Կ.Տ. (ստորագրություն)

2018 III erams dram hosqer

QASAKH1 SOC patet 9 amis

2018 I կիսամյակի  հաշվետվություններ